Pedagogisch beleid

Algemeen pedagogisch beleidsplan

Het opvangen van kinderen van anderen is een grote verantwoordelijkheid. Zeker als kinderen voor langere tijd naar een gastouder gaan, zoals het geval is in de gastouderopvang. Er is dan een visie op de rol van gastouder in de opvoeding van de kinderen nodig. Zo`n visie heeft Gastouderbureau TOBi vastgelegd in het pedagogisch beleidsplan. Dit beleid wordt gedragen door iedereen die werkzaam is en opvang heeft via Gastouderbureau TOBi. Wij hopen dat dit beleid ouders en gastouders houvast biedt en dat mede dankzij dit beleid ouders met een gerust hart hun kinderen toevertrouwen aan het gastoudergezin.

Alle gastouders hebben daarnaast ook een eigen pedagogisch werkplan opgesteld. Bij de start van de opvang wordt dit plan met de ouders besproken. In het werkplan wordt de pedagogische visie van de gastouder op de eigen opvanglocatie beschreven.

Pegagogisch doelstelling

Gastouders van Gastouderbureau TOBi zorgen voor opvang van kinderen in een sfeer van geborgenheid, veiligheid en vertrouwen. Zo kunnen de kinderen zich zelfstandig ontwikkelen. Dit wordt gedaan met aandacht voor ieder kind en in een goede relatie met de ouders.

Gastouderbureau TOBi besteedt aandacht aan de volgende vier competenties als pedagogische basisdoelen van de opvoeding van kinderen in gezin en gastouderopvang.

1. Emotionele veiligheid, een veilige basis, een thuis waar de kinderen zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn.

2. Persoonlijke competentie, kinderen in staat stellen om allerlei soorten problemen adequaat aan te pakken en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden.

3. Sociale competentie, zich in een ander kunnen verplaatsen, communiceren, samenwerken en anderen helpen.

4. Overdracht van normen en waarden, kinderen moeten de kans krijgen om de waarden en normen, de cultuur, eigen te maken van de samenleving waarvan zij deel uit maken.

Gastouderbureau TOBi heeft deze vier competenties uitgewerkt en de uitgangspunten toegelicht.

1. Emotionele veiligheid

Voor een kind is het belangrijk dat het zich veilig en geborgen voelt. Dit is nodig om zich te ontwikkelen op verschillende vlakken. Opvang bij de gastouder thuis moet voor het kind een huiselijke sfeer met geborgenheid, veiligheid en vertrouwen bieden. We streven naar een vertrouwensrelatie tussen gastouder en kind(eren).

Ouders zijn de primaire opvoeders van hun kind, onze gastouders delen opvoedingsverantwoordelijkheid met hen. Er is een wisselwerking tussen ouders en gastouders voor wat betreft de ontwikkeling van het kind.

Hieraan wordt op de volgende manier invulling gegeven:

 • voor de opvang wordt bij voorkeur een vaste gastouder bemiddeld.
 • voorafgaand aan de opvang heeft een kennismakingsgesprek en eventuele proefbezoeken plaatsgevonden.
 • omgang met (indien mogelijke) andere aanwezige kinderen.
 • opvang wordt geboden in huiselijke sfeer.
 • uitwisseling van informatie van de opvang tussen ouder en gastouder, voor kinderen onder de 4 jaar wordt een heen en weerschrift gebruikt waarin de ouders alle belangrijke gegevens van het kind noteert.  Via een dagprogramma kan vermeld worden hoe de dag verlopen is en of er bijzonderheden geweest zijn.

2. Persoonlijke competentie

Hiermee wordt gedoeld op brede persoonskenmerken zoals veerkracht, zelfstandigheid en zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit die kinderen in staat stellen om allerlei typen problemen adequaat aan te pakken en zich goed aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Ieder kind ontwikkelt zich in een eigen tempo. De gastouders houden rekening met de ontwikkelingsfase van het kind, zij spelen in op wat het kind kan en wil. Naast lichamelijke en persoonlijke verzorging van kinderen zijn veiligheid en geborgenheid de basis voor het zelfvertrouwen van kinderen en is uitdaging de basis voor zelfstandigheid.

Hoe ziet men dit terug in de praktijk:

 • ieder kind mag zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo ontwikkelen;
 • in samenspraak worden er richtinggevende regels gesteld;
 • de kinderen leren omgaan met andere kinderen;
 • veiligheid binnen en buiten (wordt nader uitgewerkt in een risico en gezondheidsinventaris);

Wat hierbij van belang is:

 • zelfvertrouwen, zelfstandigheid en zelfredzaamheid van het kind;
 • de keuze en het aanbod van speelgoed en activiteiten.

3. Sociale competentie

Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale kennis en vaardigheden zoals het zich in een ander kunnen verplaatsen, communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen en oplossen, het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid. Belangrijk aspect is de omgang met andere kinderen en volwassenen. In de omgang met leeftijdgenootjes en gastouder leert het kind de uitwerking van zijn gedrag op andere mensen kennen. Hierdoor leert het kind inzicht krijgen in zijn eigen gevoelens. Tevens leert het kind al vroeg de betekenis van troosten, helpen, rekening houden met anderen en omgaan met conflicten.

Het waarnemen van gevoelens van kinderen is belangrijk. Vanuit een pedagogische visie wordt het positief benaderen van kinderen gestimuleerd. Ouders en gastouders wisselen zoals eerder vermeld, informatie uit over de opvang van het kind.Gastouderbureau TOBi kan de ouders en gastouders adviseren bij eventuele vragen over opvang en opvoeding.

Hieraan wordt op de volgende manier invulling gegeven:

 • de uitwisseling van informatie tussen thuis en de opvang, bij jonge kinderen gaat via een heen en weerschrift;
 • telefonische contacten/ evaluatiegesprekken;
 • de nieuwsbrief van Gastouderbureau TOBi;
 • themabijeenkomsten voor gastouders;
 • huisbezoeken en jaarlijkse risico- en gezondheidsinventarisatie.

4. Overdracht van normen en waarden

Kinderen moeten de kans krijgen om zich de waarden en normen, de cultuur, eigen te maken van de samenleving waarvan zij deel uitmaken. Een gastouder heeft hierbij een voorbeeldrol. Een kind wordt gevormd door de omgang met volwassenen en andere kinderen. Kinderen leren waarden en normen in de relatie, communicatie en interactie tussen kinderen onderling en tussen kinderen en volwassenen.

Waarden geven uitdrukking aan de betekenis die mensen hechten aan bepaalde gedragingen of gebeurtenissen. Het zijn ideeën of opvattingen die aangeven hoe belangrijk mensen iets vinden.

Normen vertalen de waarden in regels en voorschriften naar de manier waarop mensen zich behoren te gedragen. Een gastouder verzorgt gastkinderen een (groot) gedeelte van de week. Hierdoor draagt ze mede verantwoordelijkheid over de waarden en normen die overeenkomen met die van de ouders.

Het is dan ook van belang dat de gastouders en ouders communiceren over wat de wensen zijn in de opvoeding en voedingsaangelegenheden, omgang en regels met betrekking tot elkaar en de kinderen. Kinderen leren spelenderwijs  op een respectabele manier met elkaar om te gaan. In haar handelen en houding brengt een gastouder waarden en normen over op de kinderen.

In praktijk zal de gastouder:

 • kinderen leren respect te hebben voor elkaar;
 • kinderen accepteren zoals ze zijn. Ieder kind is een individu en alle kinderen zijn verschillend (gesloten, druk, verlegen);
 • kinderen op hun gemak stellen. Dit geeft kinderen een gevoel van veiligheid, vertrouwen en geborgenheid wat van belang is voor hun ontwikkeling;
 • kinderen de ruimte geven om zich te ontplooien (emotioneel, creatief, motorisch, cognitief);
 • het kind op een positieve manier stimuleren door complimentjes te geven en uitleg te geven over hun gedrag;
 • structuur bieden aan het kind via dagindeling en het stellen van regels en grenzen.

Met deze vier competenties heeft Gastouderbureau TOBi de volgende uitgangspunten:

 • het opvangadres voldoet aan de kwaliteitsnormen;
 • de opvang is aanvullend op de zorg en opvoeding thuis;
 • de kinderen staan centraal;
 • de opvang levert een bijdrage aan de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind;
 • de ouders worden betrokken bij de opvang.

 

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.