Gastouder

Je eigen gastouderopvang

Als gastouder sta je aan het roer van je eigen gastouderopvang. Je maakt een huiselijke en sfeervolle plek waar je iedere dag samen met jouw gastkinderen mooie herinneringen maakt! Jij draagt echt bij aan de ontwikkeling van je opvangkinderen.

Als je gastouderopvang in je eigen huis aanbiedt, kan dat als extra voordeel hebben dat je je eigen kind(eren) niet naar een externe opvang hoeft te brengen. Je kunt er voor hen zijn terwijl je ook andere kinderen opvangt.

Gastouder worden bij de vraagouder thuis

Je kunt natuurlijk als gastouder ook aan de slag bij de gastkinderen thuis; in het huis van de vraagouder. In beide gevallen moet je dan voldoen aan de wettelijke eisen en in het bezit zijn van de nodige diploma’s.

In sommige gemeentes worden bij de start van opvang aan huis zogenaamde legeskosten geheven. Informeer bij het gastouderbureau voor welke gemeentes dit van toepassing is. Deze kosten komen in principe voor rekening van de vraagouder waar je in huis komt te werken.

Diploma’s en begeleiding

Mocht je als startende gastouder niet over de benodigde diploma’s beschikken om ingeschreven te kunnen worden in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK), dan wordt samen met het gastouderbureau bekeken welk traject je kunt volgen om wel aan deze eisen te voldoen. Voor meer informatie over geldigheid van diploma’s om aan de slag te kunnen gaan als gastouder; neem je contact op met het gastouderbureau via ons contactformulier.

Pedagogisch werkplan

Alle gastouders moeten voldoen aan wettelijk vastgestelde kwaliteitscriteria. De gastouders moeten ook werken volgens de visie van het gastouderbureau zoals beschreven in het algemeen pedagogisch beleidsplan. Vanaf 2017 hebben alle gastouders van gastouderbureau TOBi ook een eigen pedagogisch werkplan opgesteld. Dit werkplan wordt aan de vraagouder verstrekt bij een vrijblijvend kennismakingsgesprek met jou als gastouder, zodat deze een goed beeld krijgt van jouw werkwijze binnen jouw  eigen opvang.

Kwaliteitscriteria gastouder

Je moet als gastouder voldoen aan de hieronder gestelde kwaliteitscriteria. Dit wordt getoetst bij inschrijving die via een huisbezoek plaatsvindt en jaarlijks bij een voortgangsbezoek en de zogenaamde Risico Inventarisatie.

Algemene kenmerken:

 • Bij voorkeur niet jonger dan 20 jaar en bij start van opvang minimaal een half jaar beschikbaar zijn.
 • Vóór start van opvang ingeschreven staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRKP), beschikken over een afgeronde relevante pedagogische opleiding, een certificaat kinder EHBO met reanimatie en AED, een origineel VOG verklaring (verklaring omtrent gedrag) voor de gastouder en, bij opvang in eigen huis ook, van de huisgenoten vanaf 18 jaar.
 • Voor start van opvang samen met een medewerker van het gastouderbureau een Risico en Gezondheidlijst van de opvang locatie doornemen en invullen. Deze lijst wordt jaarlijks, en bij een nieuwe koppeling, verhuizing of verbouwing herhaald en aangepast.
 • Jaarlijks bijscholen door middel van  thema avonden zodat nieuwe competenties in het werk toegepast kunnen worden.
 • Medewerking verlenen aan inspectie en van de opvanglocatie door een inspecteur van de GGD.
 • Beschikken over Nederlands als voertaal. Het hebben van goede communicatieve vaardigheden en in staat zijn om op professionele manier contact met de vraagouder te onderhouden en afspraken te maken en te noteren in het heen en weerschrift.
 • Openstaan voor en respecteren van andere gewoontes, culturen, levenswijzen en opvoedingsideeën.
 • Verklaren de privacy te respecteren en in verband hiermee volledige geheimhouding te betrachten over hetgeen bij de uitvoering van de opvang vertrouwelijk ter kennis is gekomen.
 • Telefonisch en/of per e-mail voor vraagouder en gastouderbureau TOBi goed bereikbaar te zijn.
 • De opvanglocatie altijd rookvrij houden en beschikken over voldoende werkende rookmelders. (Informatie over rookmelders kunt u verkrijgen bij de brandweer.)
 • Beschikken over voldoende opvangruimte, passende slaapruimte en voldoende buitenspeelruimte. De inrichting van de woonkamer of daar waar de kinderen opgevangen worden heeft een apart speelhoekje en het speelgoed is aangepast op de leeftijd en ontwikkeling van het kind. Het speelgoed moet voldoende uitdaging bieden. De slaapkamer moet een rustige uitstraling hebben en niet teveel prikkels hebben. Kinderen tot anderhalf jaar moeten in een aparte slaapkamer hun slaapje doen. Per slaapkamer mogen wel meerdere kinderen tegelijk slapen. De buitenspeelruimte is de eigen tuin of buitenspeelplaats in directe omgeving waar de daaraan verbonden veiligheidsnormen gelden en is afgestemd op de leeftijd van de kinderen.
 • In staat zijn om overlappende overige activiteiten (o.a. huishoudelijke activiteiten, verzorging eigen kinderen) zodanig te combineren met de opvang van gastkinderen, dat een evenwichtige en adequate dagindeling gehandhaafd blijft.

Aantal opvangkinderen en achterwacht

Er mogen maximaal 6 kinderen van 0-13 jaar opgevangen worden. In de leeftijd van 0-4 jaar mogen maximaal 5 kinderen tegelijk opgevangen worden. Er geldt een maximum van twee ‘niet lopers’ (tot ongeveer anderhalf jaar), wat tegelijkertijd opgevangen mag worden. In alle bovengenoemde gevallen tellen je eigen kinderen mee tot de leeftijd van 10 jaar oud voor de kindbezetting. Ook kinderen die eventueel bemiddeld worden via een ander gastouderbureau worden meegeteld in het totaalaantal.

Het is de gastouder niet toegestaan om de kinderen alleen te laten of aan het toezicht van derden over te laten. In zeer incidentele gevallen kan hiervan afgeweken worden; echter alleen na voorafgaand overleg en goedkeuring met de betrokken ouders en gastouderbureau TOBi. Bij 3 of meer kinderen moet sowieso te allen tijde een achterwacht geregeld zijn. De achterwacht is een persoon die in geval van een calamiteit binnen 15 minuten op de opvanglocatie aanwezig kan zijn.

EHBO

Gastouderbureau TOBi verzorgt jaarlijks voor alle gastouders de herhalingscursus kinder EHBO met reanimatie. Het gaat om een organisatie die volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis werkt. De kosten van de herhalingscursus worden voor de gastouders die alleen bij gastouderbureau TOBi ingeschreven staan volledig vergoed.

Gastouders die bij meerdere gastouderbureaus ingeschreven staan krijgen een gedeelte van de kosten vergoed. Wij vragen aan diegene die recht hebben op een vergoeding van de kosten voor de cursus kinder EHBO van hun zorgverzekeraar hiervan wel gebruik te maken.

Meldcode Kindermishandeling

Eén maal per 2 jaar volgen alle gastouders bij Gastouderbureau TOBi ook verplicht de cursus Meldcode Kindermishandeling. Per 1 januari 2019 is de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling aangepast. Alle gastouders zijn nu dan ook getraind om om te leren gaan met het nieuw toegevoegd afwegingskader.

Deskundigheidsbevordering

Ter bevordering van de deskundigheid, biedt Gastouderbureau TOBi jaarlijks alle gastouders vrijblijvend en kosteloos meerdere thema avonden aan waarbij verschillende pedagogische aspecten besproken worden. Deze avonden vinden plaats in Tiel en worden verzorgd door externe deskundigen. 

Verstrekken ontwikkelingsgerichte thema’s

Het gastouderbureau verstrekt ook op regelmatige basis, geheel kosteloos en vrijblijvend, aan alle gastouders thema’s met allerlei ontwikkelingsgerichte activiteiten. De thema’s sluiten aan op de diverse bekende VVE methodes en omvatten knutsel, spel- en bewegingsactiviteiten.

Verzekering

Als gastouder heb je een particuliere WA verzekering afgesloten en bij gebruik van een auto een inzittenden autoverzekering afgesloten. Gastouderbureau TOBi heeft voor alle werkende gastouders een overkoepelende bedrijfsaansprakelijkheid verzekering afgesloten.

Bemiddeling in de Betuwe en land van Maas en Waal

Gastouderbureau TOBi werkt en bemiddelt kinderen van vraagouders voor gastouders in heel de Betuwe en land van Maas en Waal.

Ben je dan ook enthousiast geworden om te starten als gastouder bij ons gastouderbureau, dan nodigen wij je van harte uit je hier in te schrijven!

Reacties zijn gesloten.